Huishoudelijk regelement

ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1
§1- De betrekkingen van de vzw Elan Skeet Club met haar leden en van de leden onderling in hun activiteiten binnenin de vereniging worden geregeld door de statuten en door de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
§2- Dit huishoudelijk reglement kan op ieder tijdstip door de raad van bestuur worden gewijzigd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en noden, maar steeds conform de statuten en de wetgeving terzake.
§3- Alle wijzigingen moeten binnen een aanvaardbare tijd aan alle leden meegedeeld worden.
§4- Een ontslagnemend bestuur kan het Huishoudelijk reglement niet wijzigen.

CLUBWERKING
Artikel 2
§1- De basisactiviteit van Elan Skeet Club is en de beoefening van de Skeet-discipline en de promotie van deze discipline bij de sportschutters. Naast de skeet kunnen ook nog anders schietactiviteiten met het geweer met gladde loop door de club worden georganiseerd en binnen de club beoefend.
§2- Wanneer de club niet over een eigen schietstand beschikt, beslist het dagelijks bestuur waar en wanneer de activiteiten in clubverband worden georganiseerd. Tot wijziging is dat Schietstand De Wildenberg in Weert, Nederlands Limburg.
§3- Elan Skeet Club heeft zijn activiteiten in clubverband in de eerste plaats op zondag voormiddag van 10u00 tot 13u00 behalve wanneer de baan niet beschikbaar is voor deze activiteiten.
§4- Het is wenselijk dat minstens éénmaal per maand tussen 1 februari en 31 oktober het bestuur een activiteit tracht te organiseren: zoals een handicapwedstrijd voorbehouden aan de clubleden of een open wedstrijd. Indien het bestuur ontslagnemend is vervalt deze verplichting.
§5- Jaarlijks wordt de Grote Prijs Elan georganiseerd.
§6- Bij het opstellen van de Jaarkalender worden alle wedstrijden vermeld waaraan in Clubverband kan worden deelgenomen. Ten allen tijde kunnen hier wedstrijden worden toegevoegd.
§7- Het jaarlijkse clubkampioenschap gaat in principe door vanaf de tweede helft van september. Zonder andersluidende beslissing van het bestuur zijn de schietronden bij het clubkampioenschap ten laste van de club voor de actieve leden, zijnde de leden die minstens drie keer aanwezig waren op de clubactiviteiten.

DAGELIJKS BESTUUR. Plichten en Rechten
Artikel 3
§1- De werking van de vereniging en de organisatie van de activiteiten, in de breedste zin, vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.
§2- Het Dagelijks bestuur is samengesteld uit de bestuurders op de wijze zoals in de statuten is bepaald. §3- Speciale mandaten zijn: de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden waargenomen. De functie van ondervoorzitter is facultatief. Iedere bestuurder behalve de voorzitter kan op elk ogenblik aangesteld worden als Ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter en ontstentenis van een Ondervoorzitter wordt de voorzittersfunctie waargenomen door een bestuurder die door de aanwezige bestuurders wordt aangeduid.Alle bestuurders verbinden zich hun taak naar best vermogen en in het belang van de club te vervullen.
§4- De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in principe aangeduid voor een periode van drie jaar, en op zijn minst tot het einde van zijn bestuurdersmandaat.
§5- De Voorzitter roept de vergaderingen bijeen en zit deze voor. Hij is voor de leden het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van het bestuur.
§6- De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de club en heeft volmacht over al de rekeningen van de club. Hij doet de betalingen, ontvangt de tegoeden, maakt de jaarlijkse afrekeningen en balansen en de begrotingen voor het volgende jaar.
§7- Een bestuurder, voorzitter, secretaris of penningmeester die zijn mandaat vervroegd wenst te beëindigen, blijft verantwoordelijk voor zijn taak tot hij is vervangen, eventueel tot de eerstvolgende Algemene Vergadering
§8- Een bestuurder met een speciale functie die niet meer voldoet kan worden vervangen door een beslissing van het bestuur, maar hij blijft in functie en verantwoordelijk tot hij is vervangen. Indien hij dat wenst kan het betrokken bestuurslid, vooraleer de bestuursbeslissing definitief wordt, zich tegen deze beslissing verdedigen bij de eerstvolgende bestuursvergadering
§9- Voor de uitvoering van bepaalde taken kan het bestuur indien dat nodig is beroep doen op andere leden, niet-bestuurders van de vereniging. Deze kunnen enkel de verantwoordelijkheden hebben die hen door het bestuur worden gegeven en zij kunnen daar niet buiten gaan.
§10- Wanneer het bestuur ontslagnemend is, beperken de verplichte taken zich tot de taken die door de wetgever en de overkoepelende organisaties zijn opgelegd zoals: ledenregistratie, aanvaarding en opgave van de leden bij VSK, neerlegging statuten-wijzigingen en fiscale rekeningen bij de griffie van de Kamer van Koophandel en aangifte bij de belastingen.
Vergaderingen:
Artikel 4
§10- De bestuurders, leden van het dagelijks bestuur, verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op minstens twee derde van de bestuursvergaderingen. Om dit te bereiken worden plaats en datum van de vergaderingen in onderling overleg bepaald.
§11- Het is wenselijk dat alle bestuurders aanwezig zijn op volgende vergaderingen:
de vergadering ter voorbereiding van de jaarlijks algemene vergadering
de vergadering voor de aanvang van het schietseizoen.
Het bestuur moet minstens om de drie maanden vergaderen om de werking van de club op te volgen en bij te sturen. Een bestuurders dat niet fysiek kan aanwezig zijn, kan aan de vergadering deelnemen bij middel van telefoon of vb skype.
§12- Alle beslissingen van het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid. Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter voor 2 stemmen.
§13- Van alle vergaderingen moeten notulen worden opgemaakt en bewaard.

Vergoedingen:
Artikel 5
§14- De functies in het dagelijks bestuur zijn onbezoldigd en de bestuursleden hebben nooit recht op enige verloning of enige vergoeding van loonverlies of inkomstenderving.
§15- De bestuurders hebben recht op terugbetaling van alle onkosten die ze maken voor de vereniging:
verplaatsingsvergoedingen: deze worden verrekend voor de verplaatsingen gedaan voor de bestuursvergaderingen of voor de werking van de club en dit volgens de door de wetgever vastgestelde barema’s.
telefoonkosten, kosten voor postzegels, drukwerken, printpapier en printpatronen met uitsluiting van alle kosten die niet gemaakt zijn voor de vereniging.
vergaderkosten wanneer de vergadering doorgaat ten huize van een bestuurslid, of elders
§16- De gedane onkosten die de bestuurder wenst vergoed te zien moeten gedetailleerd worden overgemaakt aan de penningmeester. Ze moeten worden overgemaakt tijdens het werkingsjaar waarin ze zijn gemaakt. Elk werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§17- Aangezien boekhouding van deze kosten vaak moeilijk tot onmogelijk is, mag het bestuur beslissen bepaalde onkosten forfaitair te vergoeden. Deze forfaitaire bedragen moeten redelijk blijven en zullen nooit meer zijn dan het bedrag van het lidgeld.
§18- Een niet-bestuurder dat door het bestuur met een taak wordt belast, komt op dezelfde wijze in aanmerking voor een vergoeding van de onkosten die zijn gemaakt voor de uitvoering van zijn taak. De onkosten dienen redelijk en correct te zijn. Ingeval van “hogere” onkostenbedragen moet machtiging gevraagd worden aan het bestuur.
§19- Een bestuursfunctie geeft nooit recht op een extra vermindering van de schietkosten uit hoofde van deze functie, (kosten van schietrondes, inschrijvingsgelden bij wedstrijden.)

LEDEN:
Artikel 6
Aantal
§1- Het bestuur bepaalt het maximumaantal leden momenteel op 40,
Nieuwe leden:
§2- Schutters die wensen lid te worden van Elan Skeet Club moeten,
Voorgesteld worden door minstens één actief lid van de club.
Aanvaard worden door de Raad van Bestuur
Het ondeelbaar lidgeld betalen, contant aan een bestuurder of door storting op de bankrekening van Elan Skeet Club vzw.
Aan het bestuur melden: hun naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Ten laatste een maand na hun aansluiting houder zijn van een sportschutterslicentie (bij voorkeur) of een jachtvergunning.
§3- De aanvaarding van nieuwe leden wordt bepaald in de statuten. Elk lid dat minder dan 6 maanden lid is van Elan wordt beschouwd als een “wachtend lid”.
§4- Het aanvaarden, uitstellen of weigeren van een wachtend lid tot volwaardig lid is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur die deze beslissing neemt in zijn vergadering ter voorbereiding van de Jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering. Het bestuur meldt aan alle leden wanneer deze beslissing genomen zal worden. Volwaardige leden die ernstige bezwaren hebben in verband met de definitieve aanvaarding van een bepaald wachtend lid, worden op hun verzoek op de vergadering uitgenodigd hun bezwaren op deze vergadering te komen voorleggen. Van deze bezwaren worden nooit schriftelijke documenten gemaakt. Het bestuur zal de gepaste gevolgen geven aan deze bezwaren, eventueel met een uitnodiging van de betrokken persoon al dan niet samen met de klager, en enkel indien deze daarmee akkoord is.
§5- Een nieuw lid dat in November toetreedt verwerft lidmaatschap voor het volgende werkingsjaar.
§6- Een wachtend lid heeft geen stemrecht tijdens de wachtperiode. Wachtende leden kunnen geen kandidaat zijn voor een bestuurdersfunctie en dit tot de definitieve aanvaarding tot volwaardig lid door de Raad Van Bestuur.

Ereleden, Actieve en niet actieve leden:
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ereleden, actieve leden en niet actieve leden.
Ereleden:
§1- Het erelidmaatschap is voorbehouden aan personen die geen enkele schietactiviteit uitoefenen en daarbij
Ofwel: gedurende minstens vijf jaren actief lid waren van Elan Skeet Club en hun schietactiviteiten volledig hebben stopgezet.
Ofwel: zonder actief lid te zijn, zich op een bijzondere manier verdienstelijk of nuttig maken voor Elan.
§2- Ereleden zijn toegelaten tot alle Elan-activiteiten. Ze hebben geen stemrecht op de vergaderingen.
Actieve leden:
§3- Een actief lid is een lid, wachtend of volwaardig lid, dat zijn jaarlijks lidgeld heeft voldaan en
minstens 3 maal per jaar deelneemt aan de georganiseerde schietactiviteiten die door het Elan- bestuur worden georganiseerd en dit met uitsluiting van het clubkampioenschap.
waar het van hem gevraagd wordt, zich actief inzet voor Elan en zich duidelijk profileert als Elan-lid en waar nodig zijn diensten aanbiedt bij evenementen die door Elan worden (mee-)georganiseerd

Niet Actieve Leden
§4- Niet-actieve leden zijn leden die hun lidgeld betaalden en niet voldoen aan de vereisten om erelid te zijn en die tevens niet voldoen aan de vereisten om een actief lid te zijn.
§5- Alle volwaardige leden, actieve en niet-actieve, hebben stemrecht op de Algemene Vergaderingen.
§6- De voordelen die bij bepaalde organisaties door het dagelijks bestuur worden voorzien kunnen beperkt worden tot de actieve leden.

Gedragsregels onder de leden:
Artikel 7
§1- De leden van Elan behandelen mekaar met respect voor hun persoon en hun mening. Ze gaan met mekaar om in een geest van kameraadschap en eerlijke sportiviteit.
§2- Een lid van Elan gedraagt zich steeds naar
de voor hem geldende wapenwetgeving en sportschuttersdecreet- of wet.
de reglementen van de overkoepelende federatie(s) (VSK en BFK).
de wedstrijdreglementen zoals die door de organisator zijn bepaald.
§3- Elk lid verklaart zich akkoord met de statuten van Elan Skeet Club en met de bepalingen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich deze ten allen tijde te respecteren.
§4- De leden van Elan respecteren en aanvaarden en volgen de beslissingen die door het bestuur worden getroffen. Elk lid mag evenwel zijn mening uiten bij elke te nemen of genomen beslissing wanneer hij hierover aanmerkingen heeft. Hij zal dit steeds doen op een correcte manier zonder verwijten of kwetsende uitlatingen.

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Artikel 8
§1- De uitsluiting van leden behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering zoals de wet bepaalt. Tegen een lid kan een procedure tot uitsluiting worden gestart om volgende redenen:
Wanneer hij gevaarlijke en dreigende handelingen stelt met zijn wapen.
Wanneer hij een ernstige inbreuk begaat tegen de wapenwetgeving, tegen de statuten en de reglementen van VSK, BFK of Elan Skeet Club of tegen de reglementen gehanteerd bij de wedstrijden.
Wanneer door zijn houding of door zijn gedrag de integriteit, de goede naam of de werking van de vereniging, van een of meer andere leden of van de Raad van Bestuur in gevaar wordt gebracht of de clubwerking en de kameraadschap in de club ernstig wordt verstoord.
§2- Behalve de uitsluiting kunnen tegenover een lid andere tuchtmaatregelen worden getroffen. Voor deze tuchtmaatregelen is de Raad van Bestuur bevoegd:
Voor de overtredingen beschreven in punt 1 kan de Raad onmiddellijk besluiten tot de procedure van uitsluiting.
Voor overtredingen als in punten Artikel 8, §1- 1 en 3 kunnen onder andere volgende tuchtsancties worden opgelegd.
Verzoeningsgesprek
Waarschuwing of berisping
Tijdelijke schorsing (van 1 tot zes maanden) voor de wedstrijden van Elan
Tijdelijke schorsing (van 1 tot zes maanden) voor alle Elan activiteiten
Andere.
Bij de graad van de tuchtmaatregel zal evenredig zijn met de aard van de overtreding en desgevallend het recidiverend karakter. Behoudens in geval van schadevergoeding mag een tuchtsanctie nooit enig rechtstreeks geldelijk voordeel opleveren aan een bestuurder of aan enig ander lid van Elan of aan de club.
Het lid dat met een tuchtsanctie wordt bedreigd, wordt uitgenodigd op de vergadering die erover zal oordelen. Hierbij kan hij al zijn middelen ter verdediging voordragen. Hij kan zich laten bijstaan door een derde persoon, desgevallend ook niet-lid van Elan.
De beslissing tot een tuchtsanctie door de raad van bestuur geschiedt bij stemming die wordt geheim gehouden, en met een gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Alle bestuurders zijn solidair met de genomen beslissing. Enkel het resultaat van de stemming wordt aan het lid meegedeeld. Alle bestuurders respecteren de geheimhoudingsplicht.
Een lid dat een tuchtsanctie wordt opgelegd behoudt zijn verdere rechten verbonden aan het lidmaatschap bij Elan Skeet Club vzw. Hij blijft lid van de vereniging en mag deelnemen aan alle activiteiten die niet door Elan S.C. zijn georganiseerd. Hij heeft nooit recht op teruggave van een deel van zijn lidgeld.

LIDGELD
Artikel 9
§1- De Statutaire Algemene Vergadering (jaar X) bepaalt het lidgeld van het volgend jaar (jaar: X+1).
§2- Het lidgeld is één en ondeelbaar en hetzelfde voor alle leden, met uitzondering van de ereleden waarvoor een eigen jaarlijkse bijdrage wordt bepaald.
§3- Voor nieuwe aansluitingen kan een instappremie worden bepaald.
§4- Lidgelden betaald in November geven lidmaatschap tot het einde van het jaar dat erop volgt.

Malle 15-01-2015

De Voorzitter: Jim Geerts

De secretaris: Eric Van der Haegen

DIT HUISHOUDEMIJK REGLEMENT WERD AANVAARD IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 18-01-2015.